Khalifah

Pengertian Khulafaur Rasyidin Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah […]